IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering

Research Track


Xia Liu, Baojian Hua, Yang Wang and Zhizhong Pan. An Empirical Study of Smart Contract Decompilers
Xiaoya Xia, Xinran Zhang, Zehua Lou, Wei Wang, Shengyu Zhao and Fenglin Bi. Understanding the Archived Projects on GitHub
Sigma Jahan and Mohammad Masudur Rahman. Towards Understanding the Impacts of Textual Dissimilarity on Duplicate Bug Report Detection
Rrezarta Krasniqi and Hyunsook Do. A Hierarchical Topical Modeling Approach for Recommending Repair of Quality Bugs
Ryan Williams, Anthony Gavazzi and Engin Kirda. Solder: Retrofitting Legacy Code with Cross-Language Patches
Qianqian Yu, Zhangjin Huang and Naijie Gu. Pseudocode to Code Based on Adaptive Global and Local Information
Yuekai Huang, Ye Yang, Junjie Wang, Wei Zheng and Qing Wang. Identifying Emergent Leadership in Open Source Software Projects Based on Communication Styles
Zhou Tao, Yan Lei, Huan Xie and Jian Hu. NeuralCCD: Integrating Multiple Features for Neural Coincidental Correctness Detection
Jianchen Zhao, Yiming Tang, Sneha Sunil and Weiyi Shang. Studying and Complementing the Use of Identifiers in Logs
Chao Ni, Cong Tian, Kaiwen Yang, David Lo, Jiachi Chen and Xiaohu Yang. Automatic Identification of Crash-inducing Smart Contracts
Yingwei Ma, Yue Yu, Shanshan Li, Zhouyang Jia, Jun Ma, Rulin Xu, Wei Dong and Xiangke Liao. MulCS: Towards a Unified Deep Representation for Multilingual Code Search
Xiaowen Zhang, Ying Zhou and Shin Hwei Tan. Efficient Pattern-based Static Analysis Approach via Regular-Expression Rules
Junye Wen, Tarek Mahmud, Meiru Che, Yan Yan and Guowei Yang. Intelligent Constraint Classification for Symbolic Execution
Mingzhe Hu, Qi Zhao, Yu Zhang and Yan Xiong. Cross-Language Call Graph Construction Supporting Different Host Languages
Ratnadira Widyasari, Zhipeng Zhao, Thanh Le Cong, Hong Jin Kang and David Lo. Topic Recommendation for GitHub Repositories: How Far Can Extreme Multi-Label Learning Go?
Gichan Lee and Scott Uk-Jin Lee. An Empirical Comparison of Model-Agnostic Techniques for Defect Prediction Models
Xiaocong Zhou, Yingye Chen, Hanyang Guo, Xiangping Chen and Yuan Huang. Security Code Recommendations for Smart Contract
Amir M. Mir, Mehdi Keshani and Sebastian Proksch. On the Effect of Transitivity and Granularity on Vulnerability Propagation in the Maven Ecosystem
Jinghan Jia, Shashank Srikant, Tamara Mitrovska, Chuang Gan, Shiyu Chang, Sijia Liu and Una-May O'Reilly. CLAWSAT: Towards Both Robust and Accurate Code Models
Hengbiao Yu, Xin Yi, Banghu Yin, Fa Li, Zhenbang Chen and Chun Huang. Efficient Generation of Floating-Point Inputs for Compiler-Induced Variability
Zhe Li and Fei Xie. In-Situ Concolic Testing of JavaScript
Wenhan Wang, Kechi Zhang, Ge Li, Shangqing Liu, Anran Li, Zhi Jin and Yang Liu. Learning Program Representations with a Tree-Structured Transformer
Ali Al-Kaswan, Toufique Ahmed, Maliheh Izadi, Anand Ashok Sawant, Prem Devanbu and Arie van Deursen. Extending Source Code Pre-Trained Language Models to Summarise Decompiled Binaries
Ivana Clairine Irsan, Ting Zhang, Ferdian Thung, Kisub Kim and David Lo. Multi-Modal API Recommendation
Gabriela Karoline Michelon, Wesley Klewerton Guez Assunção, Paul Grünbacher and Alexander Egyed. Analysis and Propagation of Feature Revisions in Preprocessor-based Software Product Lines
Chanathip Pornprasit, Chakkrit Tantithamthavorn, Patanamon Thongtanunam and Chunyang Chen. D-ACT: Towards Diff-Aware Code Transformation for Code Review Under a Time-Wise Evaluation
Xiaosong Huang, Yifan Wu, Hongyi Liu, Ying Li, Hao Yu, Dadi Guo and Zhonghai Wu. UDA-DP: Unsupervised Domain Adaptation for Software Defect Prediction
Fengyi Zhang, Bihuan Chen, Yufei Zhao and Xin Peng. Slice-Based Code Change Representation Learning
Jiaxing Liu, Chaofeng Sha and Xin Peng. Improving Fine-tuning Pre-trained Models on Small Source Code Datasets via Variational Information Bottleneck
Hongwei Wei, Xiaohong Su, Weining Zheng and Wenxin Tao. Documentation-Guided API Sequence Search without Worrying about the Text-API Semantic Gap
Yue Wang, Zhide Zhou, Zhilei Ren, Dong Liu and He Jiang. A Comprehensive Study of WebAssembly Runtime Bugs
Mingyue Jiang, Chengjian Tang, Xiao-Yi Zhang, Yangyang Zhao and Zuohua Ding. Automated Image Reduction for Explaining black-box classifiers
Zeming Dong, Qiang Hu, Yuejun Guo, Maxime Cordy, Mike Papadakis, Zhenya Zhang, Yves Le Traon and Jianjun Zhao. MixCode: Enhancing Code Classification by Mixup-Based Data Augmentation
Ashwin Prasad Shivarpatna Venkatesh, Jiawei Wang, Li Li and Eric Bodden. Enhancing Comprehension and Navigation in Jupyter Notebooks with Static Analysis
Bo Cai, Yaoxiang Yu and Yi Hu. CSSAM: Code Search via Attention Matching of Code Semantics and Structures
Xinrong Lin, Baojian Hua, Yang Wang and Zhizhong Pan. Towards a Large-Scale Empirical Study of Python Static Type Annotations
Zhonghao Pan, Yang Feng, Zhiyuan Li, Yunxin Liu and Yuanchun Li. Understanding the Impact of Quantum Noise on Quantum Programs
Long Zhang, Bingyi Cui and Zhenyu Zhang. Optimizing Continuous Integration by Dynamic Test Proportion Selection
Oussama Ben Sghaier and Houari Sahraoui. A Multi-Step Learning Approach to Assist Code Review
Lanxin Yang, Bohan Liu, Junyu Jia, Junming Xue, Jinwei Xu, Alberto Bacchelli and He Zhang. Evaluating Learning-to-Rank Models for Prioritizing Code Review Requests using Process Simulation
Jianyu Wu, Weiwei Xu, Kai Gao, Jingyue Li and Minghui Zhou. Characterize Software Release Notes of GitHub Projects: Structure, Writing Style, and Content
Hiroki Yamamoto, Dong Wang, Gopi Rajbahadur, Masanari Kondo, Yasutaka Kamei and Naoyasu Ubayashi. Towards Privacy Preserving Cross Project Defect Prediction with Federated Learning
Zhijie Jiang, Haixu Xiong, Yingwei Ma, Yao Zhang, Yan Ding, Yun Xiong and Shanshan Li. Automatic Code Annotation Generation Based on Heterogeneous Graph Structure
Angel Luis Scull Pupo, Jens Nicolay and Elisa Gonzalez Boix. Brigadier: A Datalog-based IAST framework for Node.js Applications
Xincheng He, Xiaojin Liu, Lei Xu and Baowen Xu. How Dynamic Features Affect API Usages? An Empirical Study of API Misuses in Python Programs
Yao Hao, Zhiqiu Huang, Hongjing Guo and Guohua Shen. Test Input Selection for Deep Neural Network Enhancement Based on Multiple-Objective Optimization
Zarrin Tasnim Sworna, Muhammad Ali Babar and Anjitha Sreekumar. IRP2API: Automated Mapping of Cyber Security Incident Response Plan to Security Tools’ APIs
Le Chen, Zhide Zhou, Xiaochen Li and He Jiang. Detecting JavaScript Transpiler bugs with Grammar-guided Mutation
Ping Yu, Yijian Wu, Jiahan Peng, Jian Zhang and Peicheng Xie. Towards Understanding Fixes of SonarQube Static Analysis Violations: A Large-Scale Empirical Study
Suyash Shukla and Sandeep Kumar. Self-Adaptive Ensemble-based Approach for Software Effort Estimation
Jiangchang Wu, Yibiao Yang and Yuming Zhou. Boosting Compiler Testing via Eliminating Test Programs with Long-Execution-Time
Xiangwei Li, Xiaoning Ren, Yinxing Xue, Zhenchang Xing and Jiamou Sun. Prediction of Vulnerability Characteristics Based on Vulnerability Description and Prompt Learning
Beiqi Zhang, Tianyang Liu, Peng Liang, Chong Wang, Mojtaba Shahin and Jiaxin Yu. Architecture Decisions in AI-based Systems Development: An Empirical Study
Haiqiao Gu, Hao He and Minghui Zhou. Self-Admitted Library Migrations in Java, JavaScript, and Python Packaging Ecosystems: A Comparative Study
Yakang Li, Yikun Hu, Yizhuo Wang, Yituo He, Haining Lu and Dawu Gu. RGDroid: Detecting Android Malware with Graph Convolutional Networks against Structural Attack
Lin Sze Khoo, Jia Qi Bay, Kimberly Ming Lee Yap, Mei Kuan Lim, Chun Yong Chong, Zhou Yang and David Lo. Exploring and Repairing Gender Fairness Violations in Word Embedding-based Sentiment Analysis Model through Adversarial Patches

ERA Track


Alexander Agroskin, Elena Lyulina, Sergey Titov and Vladimir Kovalenko. Constructing Temporal Networks of OSS Programming Language Ecosystems
Yisheng Xia, Weifeng Sun, Meng Yan, Lei Xu and Dan Yang. An Adaptive Partition-Based Approach for Adaptive Random Testing on Real Programs
Elliott Wen and Jens Dietrich. WasmSlim: Optimizing WebAssembly Binary Distribution via Module Splitting
Christos Tsigkanos, Pooja Rani, Sebastian Müller and Timo Kehrer. Large Language Models: The Next Frontier for Variable Discovery within Metamorphic Testing?
Junaed Younus Khan and Gias Uddin. Combining Contexts from Multiple Sources for Documentation-Specific Code Example Generation
Boyao Ding, Yu Zhang, Jinbao Chen, Mingzhe Hu and Qingwei Li. CGORewritter: A better way to use C library in Go
Daisuke Fukumoto, Yutaro Kashiwa, Toshiki Hirao, Kenji Fujiwara and Hajimu Iida. An Empirical Investigation on the Performance of Domain Adaptation for T5 Code Completion
Cezar Sas and Andrea Capiluppi. Weak Labelling for File-level Source Code Classification
Hong Yi Lin and Patanamon Thongtanunam. Towards Automated Code Reviews: Does Learning Code Structure Help?
Rui Zhu and Cunming Zhang. How Robust Is a Large Pre-trained Language Model for Code Generation? A Case on Attacking GPT2
Ajay Kumar Jha, Mohayeminul Islam and Sarah Nadi. JTestMigBench and JTestMigTax: A benchmark and taxonomy for unit test migration
Yuewei Li, Yan Lu, Jingyu Wang, Qi Qi, Jing Wang, Yingying Wang and Jianxin Liao. TADL: Fault Localization with Transformer-based Anomaly Detection for Dynamic Microservice Systems

Tool Demo Track


Lili Bo, Yanchi Yuan, Xiaobing Sun, Hao Xie and Bin Li. TemLock: A Lightweight Template-based Approach for Fixing Deadlocks Caused by ReentrantLoc
Adem Ait, Javier Luis Cánovas Izquierdo and Jordi Cabot. HFCommunity: A Tool to Analyze the Hugging Face Hub Community
Rupashree Rangaiyengar, Raghavan Komondoor and Raveendra Kumar Medicherla . Multi Layer Observability for Fault Localization in Microservices Based Systems
Xuangan Xiao, Yizhuo Wang, Yikun Hu and Dawu Gu. xVMP: An LLVM-based Code Virtualization Obfuscator
Mohammad Mehdi Pourhashem Kallehbasti and Mohammad Ghafari. Naturalistic Static Program Analysis
José Flora, Miguel Teixeira and Nuno Antunes. µDetector: Automated Intrusion Detection for Microservices
Florian Breitfelder, Tobias Roth, Lars Baumgärtner and Mira Mezini. WasmA: A Static WebAssembly Analysis Framework for Everyone
Wei Zheng, Lidan Lin, Xiang Chen, Guoliang Liu, Hao Huang, Jinjin Shen, Qingqing Xu and Yizeng Gu. ISTA: Automatic test case generation and optimization for intelligent systems based on coverage analysis

Industry Track


Naiyu Zheng, Ting Chen, Chuchu Dong, Yubo Yang, Yuanzhe Li, Yunxin Liu and Yuanchun Li. Environment-aware Testing for DNN-based Smart-home WiFi Sensing Systems
Richard Mayer, Verena Geist and Michael Moser. Leveraging and Evaluating Automatic Code Summarization for JPA Program Comprehension
Yang Xu, Chao Liu, Yong Li, Qiaoluan Xie and Hyun-Deok Choi. A Method of Component Prediction for Crash Bug Reports Using Component-Based Features and Machine Learning
Takao Nakagawa, Susumu Tokumoto, Shogo Tokui and Fuyuki Ishikawa. An Experience Report on Regression-Free Repair of Deep Neural Network Model

RENE Track


Jordan Samhi, Maria Kober, Abdoul Kader Kabore, Steven Arzt, Tegawendé F. Bissyandé and Jacques Klein. Negative Results of Fusing Code and Documentation for Learning to Accurately Identify Sensitive Source and Sink Methods
Corentin Latappy, Quentin Perez, Thomas Degueule, Jean-Rémy Falleri, Christelle Urtado, Sylvain Vauttier, Xavier Blanc and Cédric Teyton. MLinter: Learning Coding Practices from Examples—Dream or Reality?
Lena Gregor, Markus Schnappinger and Alexander Pretschner. Revisiting Inter-Class Maintainability Indicators
Shizuka Tsumita, Shinpei Hayashi and Sousuke Amasaki. Large-Scale Evaluation of Method-Level Bug Localization with FinerBench4BL
Dario Amoroso d'Aragona, Fabiano Pecorelli, Maria Teresa Baldassarre, Davide Taibi and Valentina Lenarduzzi. Technical Debt Diffuseness in the Apache Ecosystem: A Differentiated Replication
Marcel Ochs, Krishna Narasimhan and Mira Mezini. Evaluating and Improving transformers pre-trained on ASTs for Code Completion

Journal First Track


Esteban Parra, Mohammad Alahmadi, Ashley Ellis and Sonia Haiduc . A Comparative Study and Analysis of Developer Communications on Slack and Gitter
Alvin Jian Jia Tan, Chun Yong Chong and Aldeida Aleti. E-SC4R: Explaining Software Clustering for Remodularisation
Zheng Li, Yonghao Wu, Bin Peng, Xiang Chen, Zeyu Sun, Yong Liu and Deli Yu. SeCNN: A Semantic CNN Parser for Code Comment Generation
Kunsong Zhao, Jin Liu, Zhou Xu, Xiao Liu, Lei Xue, Yuxuan Zhou and Xin Wang. Graph4Web: A Relation-Aware Graph Attention Network for Web Service Classification
Jie Cai, Bin Li, Jiale Zhang, Xiaobing Sun and Bing Chen. Combine sliced joint graph with graph neural networks for smart contract vulnerability detection
Rubing Huang, Haibo Chen, Weifeng Sun and Dave Towey. Candidate Test Set Reduction for Adaptive Random Testing: An Overheads Reduction Technique